Category: Koryu no Kata

Koryu no Kata

The purpose of Koryu no kata First I have to mention, koryu no kata are practice kata rather than actual fighting kata. There are 6 koryu no kata with each a different purpose. The origin of some koryu no kata can be found in Daito Ryu Aiki Jujutsu or other Japanese martial arts like Kito…

Read more Koryu no Kata